Instacat: Algemene voorwaarden

1. Gelding Algemene Voorwaarden Instacat
1.1 In alle vormen van samenwerking, aanvaardt de klant dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
1.2 Deze algemene voorwaarden voor het samenwerken met Instacat zijn beschikbaar via de website www.instacat.be/algemenevoorwaarden.
1.3 Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant (indien beschikbaar), zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.
1.4 Instacat gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, geen resultatenverbintenis. Dit wil zeggen dat Instacat alles in haar macht zal doen om zo kundig mogelijk advies te verlenen, maar een bepaald resultaat kan nooit beloofd worden aangezien de therapie zelf afhangt van vele verschillende factoren.

2. Consultaties, annulaties en betalingen aan Instacat
2.1 De geldende tarieven voor onze consultaties staan steeds aangeduid op de website. Hierop is geen BTW toepasselijk, gezien de regeling voor kleine ondernemingen onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting.
2.2 Bij aanvraag van een consultatie via de website nemen wij contact met u op om een afspraak vast te leggen.
2.3 U betaalt de consultaties binnen de 30 dagen na reservatie en ten laatste 7 dagen voor de afspraak. Bij niet-betaling, wordt uw afspraak automatisch geannuleerd.
2.4 Bij ontvangst van betaling, ontvangt u van ons een bevestigingsmail met uw officiële factuur in bijlage.
2.5 Indien een geplande consultatie niet kan doorgaan door toedoen van Instacat, zal er in samenspraak met de klant een nieuwe afspraak gemaakt worden. Evenals bij annulatie door Instacat is het onder geen beding mogelijk een schadevergoeding te vragen en kan Instacat niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen die uit het verplaatsen of annuleren van de afspraak voortvloeien. De klant krijgt de optie om zijn of haar betaling terug te krijgen, of om de consultatie te verplaatsen naar een latere datum indien mogelijk.
2.6 Er wordt ten zeerste aangeraden pas een afspraak vast te leggen wanneer de klant zeker is dat hij/zij deze tijdspanne kan vrijhouden.
2.7 Kosteloze annulatie is mogelijk via e-mail (info@instacat.be) bij niet-betaling binnen de 30 dagen na de reservatie en ten laatste 7 dagen voor de afspraak.
2.8 Bij annulaties tussen 6 dagen tot 48u voor de consultatie wordt een annulatiekost van 50% op het tarief aangerekend.
2.9 Vanaf 48u tot het plaatsvinden van de consultatie, is 100% van het tarief verschuldigd, ongeacht de reden.
2.10 Annulatie van een afspraak kan uitsluitend per e-mail op info@instacat.be gebeuren.
2.11 Indien de klant zonder verwittiging niet aanwezig is voor een consultatie aan huis, heeft deze geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de factuur.

3. Veiligheid & verantwoordelijkheid
3.1 Instacat kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet-betaalde consulting. De klant blijft steeds eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen.
3.2 De klant neemt kennis van het feit dat Instacat niet verantwoordelijk is voor eender welke vorm van schade (noch materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na een consultatie of lezing.
3.3 Instacat is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies die tijdens de consultatie kan worden veroorzaakt aan eigendom van de klant, welke laatste ten allen tijde zorg dient te dragen voor zijn eigendommen.

4. Klachten
4.1 Indien de klant niet tevreden is of een klacht heeft over een handeling of verrichting met of van Instacat, dient hij of zij dit schriftelijk (via e-mail of per post) aan te kaarten binnen de 30 dagen na het plaatsvinden van de feiten. De klacht dient grondig gemotiveerd te zijn.
4.2 Klachten met betrekking tot de algemene voorwaarden van Instacat zullen bekeken worden, maar het is niet mogelijk om hier op in te gaan. De klant dient deze te lezen alvorens ermee akkoord te gaan. Indien de klant akkoord ging met de algemene voorwaarden, maar deze niet (volledig) gelezen heeft en dit ervoor gezorgd heeft dat de klacht in stand kwam, kan Instacat niet verder verantwoordelijk gehouden worden. Onze voorwaarden werden opgesteld om een eerlijke en goede samenwerking te waarborgen.

5. Privacy & Copyright
5.1 De gegevens van de klant worden opgenomen in het bestand van Instacat voor commerciële en administratieve doeleinden en worden onder geen omstandigheden aan derden doorgegeven. In overeenstemming met de wet op de privacy van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de klant het recht op inzage en verbetering van de over hen bewaarde gegevens.
5.2 De klant erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens intellectuele en industriële eigendommen zijn en blijven van Instacat. De teksten, afbeeldingen en andere items in onze documenten worden door auteursrecht beschermd. De deelnemer is niet gerechtigd om op enigerwijze logo’s, grafieken, voorstellingen of andere vormen van documentatie aan derden af te staan of in gebruik te nemen voor persoonlijke of commerciële doeleinden.